Medica Tıp Merkezi

KVKK

SAĞLIK HİZMETİ ALANLARA DAİR MEDİCA - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Dinçer Sağlık ve Turizm Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“Medica” / “Tıp Merkezi”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem veriyoruz. Bu bilinçle kişisel verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”/”Kanun”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Bu Aydınlatma Metni, Kanun’un 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizleri en doğru şekilde bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Hukuki Sebebi

Medica tarafından işlenen kişisel verileriniz, verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, sağlık hizmetlerinin yasalarda öngörülen şekilde sunulması, Medica’nın hizmetlerini ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Tıp Merkezimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve işleme amacının gerektirdiği süre boyunca hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Her türlü tahlil sonucunuz, geçirdiğiniz hastalıklar, kullandığınız ilaçlar gibi kişisel sağlık verileriniz ve cinsel hayatınıza ilişkin veriler “Özel Nitelikli Kişisel Veri” niteliğinde olup bu Aydınlatma Metni’nde yapılan açıklamalar özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

Aydınlatma Metni’nin ikinci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecek ve aktarılabilecek kişisel verileriniz;

Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, hastanemize özgü protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz; ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitemiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verilerinizdir.

Ayrıca, Medica online hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda veya www.medicatipmerkezi.com internet sayfamızı ziyaret etmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşleme Amacı

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere toplanan kişisel verileriniz;

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme;
 • Tıp Merkezimizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma;
 • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi;
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, araştırma yapılması;
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi;
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma;
 • Kimliğinizi teyit etme;
 • Tıp Merkezimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme;
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma;
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma;
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme;
 • Tıp Merkezimiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma;
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama;
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinizi muhafaza etme;
 • Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması;
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma

ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili yasal hükümler kapsamında, Aydınlatma Metni’nin ikinci maddesinde yer verilen amaçlarla Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, resmi ve idari her türlü makamlar, mahkemeler, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

 1. Verilerin Muhafaza Edilmesi ve Veri işleme Süresi

Kişisel verileriniz, ikinci maddede belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla, mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenebilecek olup Medica’ya ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Diğer sağlık kurumlarındaki tetkik, tedavi gibi süreçlere ilişkin olarak hastanemize teslim etmiş olduğunuz tetkik sonucu, rapor, röntgen gibi sağlık verileriniz, taburcu olduğunuzda teslim almadığınız takdirde üç ay içerisinde imha edilecektir.

 1. Veri Güvenliği

Medica, kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları gereği alınması gereken tüm teknik ve idari imkanları dahilinde, büyük bir özveri ile korumaktadır. Tıp Merkezimiz tarafından alınan güvenlik tedbirleri, günün gerektirdiği teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak her türlü muhtemel riske uygun bir seviyede sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için www.medicatipmerkezi.com internet sitemizde yer alan “Bilgi Güvenliği Politikamız”ı inceleyebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kanun’da sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel sağlık verilerinize erişebilme ve bu verileri talep edebilme,
 • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme

haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, Tıp Merkezi’nde ve www.medicatipmerkezi.com internet sitesinde bulunan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak Harbiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No: 75 34367 Şişli, İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya [email protected] mail adresine iletebilirsiniz.

Tıp Merkezimize iletmiş olduğunuz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. Maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Medica Tıp Merkezi